top of page
  • Writer's pictureadmin

FAŠISTIČKI ZAKON

Updated: Aug 27, 2023Danas je u Republici Srpskoj stupio na snagu novi KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE, kako mu je zvanično ime. U stvari radi se o izmjenama prethodnog Krivičnog zakona. Izmjene se odnose na medije i javnu riječ. Iako je to Zakon koji je donesen u Republici Srpskoj on je primjenjiv na čitavom području Bosne i Hercegovine. Srećom, samo na području Bosne i Hercegovine. Pošto mi, to jest www.usofyu.com nismo sajt i blog ni Republike Srpske ni Bosne i Hercegovine, ove odredbe nas se ne tiču, ali je neophodno napomenuti do koje mjere su bivše republike propale.


Ni oni koji su predložili, pogotovo oni koji su izglasali ovaj fašistički zakon nisu svjesni i nije im jasno šta u stvari ovaj zakon znači. Pravnici i sudije koji će vjerovatno imati posla u vezi ovog nesvakidašnjeg zakona takođe nisu sigurni kako će se tumačiti pojedine stavke iz ovog teksta. Sa druge strane ono što je sigurno na udaru će biti javna i kritička riječ protiv čitave bulumente nesposobnih lopova i zadnje ološi koji se bez ikakvog valjanog razloga nazivaju političarima a koji su glasali za ovaj fašistički zakon. Čitava armija kriminalaca i mafijaša, pedofila, ubica, i slične bagre najgore vrste biće zakonski zaštićena od bilo kakvog pominjanja u medijima Bosne i Hercegovine. Ovo najslikovitije govori kakvi katastrofalno potkapacitirani, nepismeni, neobrazovanii, najčešće priglupi likovi i likinje sjede u toj Skupštini Republike Srpske i svim ostalim institucijama Bosne i Hercegovine kada su bez nekog posebnog razmišljanja digli ruke i izglasali jedan ovakav Zakon.


Pošto će se na udaru ovog Zakona prvo naći istraživačko novinarstvo i kritička riječ, moguće je da se na ovom našem sajtu uskoro počnu objavljivati nepotpisani tekstovi ili tekstovi potpisani raznim pseudonimima, o aktuelnostima iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Federacije.

Kao što vjerovatno znate i pretpostavljate, mi naravno nećemi mijenjati ništa, niti u vezi politike na ovom mjestu a siguran sam niti u vezi naših kritičkih stavova i opservacija u vezi bilo kog događaja ili pojave koja nam iz bilo kog razloga bude ineteresantna.


KRIVIČNA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA

Kleveta

Član 208a

(1) Ko o drugom licu iznosi ili pronosi nešto neistinito, znajući da je riječ o neistini, identifikujući

to lice trećim licima na jasan način, i na taj način pričini štetu ugledu i časti tog lica, kazniće se

novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM.

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem štampe, radija, televizije, kompjuterske

mreže ili drugih vidova komunikacije, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono

postalo dostupno većem broju lica, kazniće se novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM.

(3) Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 3.000 KM do 6.000 KM.

Iznošenje ličnih i porodičnih prilika

Član 208b

(1) Ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi

njegovoj časti ili ugledu, a što nije, niti može predstavljati činjenice koje su od opravdanog

interesa, kazniće se novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem štampe, radija, televizije, kompjuterske

mreže ili drugih vidova komunikacije, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono

postalo dostupno većem broju lica, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 2.000 KM do

5.000 KM.

(3) Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog,

učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 3.000 KM do 6.000 KM.

(4) Istinitost ili neistinitost onog što se iznosi ili pronosi iz ličnog ili porodičnog života nekog lica

ne dokazuje se.

Javno izlaganje poruzi zbog pripadnosti određenoj rasi, vjeri ili nacionalnosti

Član 208v

Ko javno izloži poruzi ili preziru lice ili grupu zbog pripadnosti određenoj rasi, vjeri,

nacionalnosti ili zbog etničkog porijekla, boje kože ili pola, kazniće se novčanom kaznom od

2.000 KM do 6.000 KM.

Isključenje protivpravnosti kod krivičnih djela protiv časti i ugleda

Član 208g

Nema krivičnog djela iz čl. 208a. i 208b. ovog zakonika ako se radi o iznošenju nečeg neistinitog

u naučnom, stručnom, književnom ili umjetničkom djelu, u vršenju dužnosti propisane zakonom,

novinarskog poziva, političke ili druge javne ili društvene djelatnosti ili odbrani nekog prava, ako

iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti proizlazi da to nije učinjeno u namjeri

omalovažavanja, ili ako lice dokaže istinitost svog tvrđenja, ili da je imalo osnovanog razloga da

povjeruje u istinitost onoga što je iznosilo ili pronosilo.

Gonjenje za krivična djela protiv časti i ugleda

Član 208d

(1) Gonjenje za djela iz čl. 208a. i 208b. ovog zakonika preduzima se po prijedlogu.

(2) Ako su djela iz čl. 208a. i 208b. ovog zakonika učinjena prema umrlom licu, gonjenje se

preduzima po prijedlogu bračnog druga ili lica koje je sa umrlim živjelo u trajnoj vanbračnoj

zajednici, srodnika u pravoj liniji, usvojioca, usvojenika, brata ili sestre umrlog lica.

Javno objavljivanje presude za krivična djela protiv časti i ugleda

Član 208đ

(1) Presuda kojom je oglašen krivim učinilac krivičnog djela protiv časti i ugleda izvršenog putem

štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema ili kompjuterske mreže ili drugog sredstva javnog

informisanja ili komunikacije objaviće se u cijelosti ili djelimično o trošku učinioca.

(2) Sud će u presudi odrediti način njenog objavljivanja, pri čemu će, uvijek kada je to moguće,

odrediti da to bude u istom sredstvu javnog informisanja ili komunikacije u kojem je krivično

djelo učinjeno, istog formata i trajanja u odnosu na radnju izvršenja djela.

-------------------

Neovlašteno fotografisanje

Član 156

(1) Ko neovlašteno sačini fotografski, filmski ili drugi snimak nekog lica ili njegovih prostorija bez

njegove saglasnosti, povređujući time posebno njegovu privatnost, ili ko takav snimak preda ili

pokazuje trećem licu ili mu na neki drugi način omogući da se s njim upozna, kazniće se

novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako djelo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice zloupotrebom službenog položaja ili

ovlaštenja, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

Neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka

Član 156a


(1) Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera,

bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje

je prikazano na portretu, fotografiji, video-zapisu ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili

bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži, a takvo objavljivanje ili prikazivanje je

imalo ili moglo da ima štetne posljedice po lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili

kaznom zatvora do dvije godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema članu porodice ili porodične zajednice ili

prema nekom drugom licu u namjeri nanošenja štete ugledu tog lica, učinilac će se kazniti

kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1. ili 2. ovog člana teže narušeno zdravlje lica čiji je spis, portret ili

snimak objavljen, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina, a ako je to dovelo

do smrtne posljedice, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

3,688 views1,384 comments

Recent Posts

See All
bottom of page